MÔ HÌNH (PARADIGM) QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

Các qui tắc hướng dẫn  cho việc ra các quyết định tài chính là:

  • Nhiều hàng hoá thì thích hơn ít hàng hoá
  • Của cải hiện tại thì thích hơn của cải tương lai
  • Tài sản an toàn thì thích hơn tài sản rủi ro

Chúng ta căn cứ vào những quy tắc này khi xem xét về vấn đề giá trị

Trong phạm vi của mô hình tài chính, chúng ta xem xét 2 loại quyết định cơ bản.  Quyết định đầu tư là những quyết định mang tính chất dài hạn liên quan đến việc mua hay bán tài sản. Theo nghĩa kế toán những quyết định này liên quan đến cột nằm bên trái của bảng cân đối kế toán.  Đây là những tài sản hữu hình như máy móc, đất đai nhà xưởng; tài sản vô hình như là thương hiệu, bằng phát minh sáng chế, hay đơn giản chỉ là cơ hội đầu tư trong tương lai.  Mục đích của việc ra quyết định đầu tư là tìm kiếm và mua vào những tài sản có giá trị cao hơn trị giá của nó. Giá trị của 1 hoạt động đầu tư phụ thuộc vào khả năng sinh lợi cho các nhà đầu tư trong tương lai và vào nhưng rủi ro của những dòng tiền phát sinh từ việc đầu tư đó.   

Một loại quyết định khác là quyết định tài chính. Khác với quyết định đầu tư quyết định tài chính thuộc về cơ cấu nguồn vốn và nằm bên phải bảng cân đối kế toán.  Giả sử đó là một quyết định để mua một tài sản, thì cách có lợi nhất để tạo lập nên quyền sở hữu hay để tài trợ cho việc mua lại(một công ty) là gì? So sánh với lượng tiền của các nhà đầu tư khác thì lượng tiền của chủ doanh nghiệp được sử dụng bao nhiêu? Bản chất của những quyết định tài chính của các nhà đầu tư là gì? Các khoản nợ so với các khoản có là bao nhiêu? Hoặc  có phải các cổ phần ưu đãi thì tốt hơn?

Ở điểm này thì dường như không có quá nhiều sự khác biệt giữa tài chính của các doanh nghiệp mới và những điều chúng ta đã biết về tài chính doanh nghiệp. Rõ ràng là mô hình tài chính dùng để xem xét việc đầu tư và những quyết định tài chính ở các doanh nghiệp mới và ở các xí nghiệp quốc doanh/công ty cổ phần thì không khác nhau.  Tuy nhiên như các bạn đã biết thì việc ra quyết định tài chính ở những doanh nghiệp mới thì tương đối khác.  

Nhiều quyết định được đề cập ở đây cũng có thể được đánh giá bằng việc sử dụng các mô hình quản lý, chiến lược, tiếp thị.  Vì vậy, bạn có thể coi tài chính doanh nghiệp như là một cách thức để ra các quyết định của một nhà doanh nghiệp.  Mục tiêu của chúng tôi là giúp các bạn tìm hiểu việc sử dụng các cách tiếp cận tài chính. Chúng ta sẽ thấy được các công cụ tài chính có tác động rất lớn và có thể đóng góp rất nhiều cho giá trị của doanh nghiệp trong tương lai.