TIẾN TRÌNH TẠO LẬP MỘT DOANH NGHIỆP MỚI

          Tiến trình hình thành một doanh nghiệp mới từ khi nhận ra được cơ hội kinh doanh đến lúc thu hoạch kết quả thường liên quan mạnh đến những quyết định tài chính then chốt.  Mặc dù hình thức của quá trình có thể khác nhau theo từng trường hợp cụ thể , nhưng những nét căn bản thì phù hợp đối với bất kỳ doanh nghiệp mơi nào.  

           Một khi đã nhận ra được cơ hội, có thể ngay lập tức tiến hành một số hoạt động phi tài chính. Làm các thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp; đăng kí bảo hộ quyền đối với phát minh/bằng sáng chế; tìm kiếm nhân sự chủ chốt, đánh giá quy mô thị trường tiềm năng, phân tích xác định đối thủ cạnh tranh ...vv....là những ví dụ về những hoạt động cần phải tiến hành bất kể những quyết định về chiến lược phát triển sẽ như thế nao.

           Là người ra quyết định, hành động đầu tiên của chủ doanh nghiệp là lập ra một danh sách chọn lọc những chiến lược phát triển có khả năng thay thế lẫn nhau có tính thực tế (realistic alternative strategies) liên quan đến cơ hội. Đối với một vài loại hình kinh doanh,  có thể chỉ có duy nhất một chiến lược phát triển là khả thi. Nhưng đối với đa số những loại khác, có thể cần thiết nên đưa ra một tập hợp những phương án lựa chọn (chính, dự phòng, thay thế) cùng với những tình huống chiến lược (strategic scenarios) riêng biệt.

           Đối với mỗi tình huống chiến lược, chủ doanh nghiệp cần phải xác định một loạt giới hạn lựa chọn thực tế để hành động. Đó là những lựa chọn như là bắt đầu ngay hay chờ đến khi khả năng thành công của cơ hội rõ ràng hơn; hay bắt đầu với quy mô nhỏ rồi sau đó mới tăng thêm quy mô; hay bắt đầu ngay với quy mô lớn; hoặc những lựa chọn khác liên quan đen việc tự làm hay mua ngoài.    

           Với những tình huống chiến lược và những lựa chọn hành động nhất định, bước kế tiếp là thiết kế mô hình cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, được thực hiện căn cứ vào những giả định được nghiên cứu cẩn thận về thị trường và dự án kinh doanh. Mô hình này phải làm cho chủ doanh nghiệp có thể đánh gía được những yêu cầu về nguồn tài trợ của mỗi lựa chọn hành động và định lượng được cái giá phải trả cho từng lựa chọn đó, với một sự nhấn mạnh về giá trị đối với chủ doanh nghiệp.

           Sự phân tích này được thực hiện để tạo ra một khả năng lựa chọn về mô hình tổ chức mang tính thực tiễn tại một thời điểm nhất định, gắn liền với một cơ cấu nguồn vốn thích hợp (với các điều kiện có thể có về nguồn vốn ).  Khả năng lựa chọn về mô hình tổ chức  và cơ cấu nguồn vốn thường đan xen nhau. Vì vậy nhà doanh chủ cần phải tìm kiếm một cấu trúc tài trợ nguồn vốn tối ưu nhất phù hợp với một mô hình tổ chức đặc biệt cụ thể nào đó.

           Dựa trên việc phân tích những cơ cấu tổ chức khác nhau cho một tình huống chiến lược cụ thể, chủ doanh nghiệp có thể chọn ra một cấu trúc ưu thế nhất để thực hiện, và bỏ qua những phương án lựa chọn khác.   Cấu trúc tối ưu chính là mô hình tổ chức sao cho giá trị hiện tại là cao nhất đối với chủ doanh nghiệp.  Tiến trình tương tự  đươc lập lại cho trong việc phân tích các khả năng lựa chọn đối với những tình huống chiến lược khác. Chiến lược phát triển và kế hoạch hành động tối ưu có được từ việc phân tích này được dự kiến là sẽ tạo nên giá trị cao nhất cho chủ doanh nghiệp.

           Chiến lược và kế hoạch thực hiện là những nội dung cốt lõi của kế hoạch kinh doanh(business plan), mà chủ doanh nghiệp phải sử dụng để điều khiển và theo dõi tiến trình của dự án kinh doanh và để thu hút các nguồn đầu tư bên ngoài. Ở điểm này, sẽ có ý nghĩa hơn nếu chủ doanh nghiệp đưa ra được một số hành động cụ thể triển khai kế hoạch kinh doanh.

          Việc đánh giá hoạt động là một quá trình tiếp diễn liên tục.  Nếu việc thực hiện và các kết quả tài chính nói chung phù hợp với những dự kiến, thì tất cả những việc cần thiết là điều chỉnh và cập nhật hóa kế hoạch kinh doanh một cách thường xuyên.  Nếu không được như vậy thì toàn bộ chiến lược là đáng nghi ngờ và chủ doanh nghiệp cần phải xem xét lại kế hoạch chiến lược tổng thể, xem xét những phương án thay thế có thể từ những thay đổi quan trọng ở những điểm cốt lõi cho đến quyết định rút lui khỏi dự án.

Cuối cùng, đối với một dự án kinh doanh thành công, là việc thu hoạch kết quả. Đối với nhà doanh chủ trong một doanh nghiệp mới(new venture), thu hoạch kết quả ở đây được hiểu theo hướng có thể là đưa doanh nghiệp ra niêm yết trên thị trường chứng khoán chào bán cổ phần ra công chúng (qua đó, nhà doanh chủ “thu hoạch” kết quả đã đầu tư trước đây thông qua việc bán cổ phần theo giá thị trường); thâu tóm hoặc sát nhập (merger or acquisition) với các doanh nghiệp khác; hoặc đưa ra chương trình về quyền cổ phần cho cán bộ nhân viên (employee stock option plan), ...vv...