KẾT LUẬN

          Một người chủ khởi nghiệp (entrepreneur) là người nhìn ra được một cơ hội để dịch  chuyển các nguồn lực từ nơi có giá trị thấp sang nơi có giá trị cao hơn, sử dụng và tác động lên cơ hội đó mà không bị cản trở bởi quyền sở hữu hiện thời đối với các nguồn lực đó.  Nhà doanh chủ tổ chức hoạt động kinh doanh dưới hình thức một doanh nghiệp để biến cơ hội nhận thấy được thành vốn của cải.  

          Nghiên cứu về lĩnh vực Tài chính cho Chủ doanh nghiệp là áp dụng những kiến thức cơ bản của lý thuyết kinh tế tài chính gắn với việc ra quyết định của chủ doanh nghiệp và những bên có liên quan đến việc khởi nghiệp. Những khác biệt quan trọng giữa tài chính doanh nghiệp nói chung và tài chính cho chủ doanh nghiệp nói riêng bao gồm :

•    Việc ra quyết định trong doanh nghiệp nhà nước /công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn được uỷ quyền cho những người quản lý của công ty bởi chủ sở hữu hoặc các cổ đông.  Người quản lý của các doanh nghiệp này chịu trách nhiệm làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp ở mức độ cao nhất.  Trong khi đó, việc ra quyết đinh trong các doanh nghiệp (tư nhân) mới thành lập trực tiếp thuộc thẩm quyền của các chủ doanh nghiệp đồng thời là những người quản ly và họ có thể quyết định kêu gọi góp vốn  bằng việc chia quyền sở hữu cho các nhà đầu tư bên ngoài. Những nhà đầu tư bên ngoài này thường tham gia đóng góp những thế mạnh sẳn có cua họ cũng như chia xẻ trách nhiệm quản lý và những quyền hạn khác đối với công ty.  Trong một dự án khởi nghiệp mới, mục tiêu của người chủ khởi nghiệp- người nắm bí quyết của cơ hội kinh doanh, là tối đa hoá giá trị cac lợi ích của mình trong mối quan hệ chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư bên ngoài.

•    Trong doanh nghiệp nhà nước /công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn, việc ra quyết đinh đầu tư thường dựa trên nguyên tắc là có thể sử dụng việc đa dạng hoá đầu tư để hạn chế thiệt hại do rủi ro. Ngược lại những chủ khởi nghiệp buộc phải thực hiện việc đầu tư tập trung cao độ vào các cơ hội kinh doanh mới và hầu như không thể phân tán hoạt động đầu tư.  Kết quả là chủ khởi nghiệp và các nhà đầu tư bên ngoài sẽ có những kết luận khác nhau về gía trị của một cơ hội đầu tư kinh doanh, mặc dù là họ có chung sự tin tưởng giống nhau về tương lai của doanh nghiệp. Những khác biệt trong việc đánh giá này lại làm nảy sinh những cơ hội quan trọng cho việc sử dụng những điều khoản giao kèo/quyền lựa chọn để phân phối quyền sở hữu và rủi ro.

•    Trong tài chính doanh nghiệp nói chung, quyết định đầu tư và quyết định tài chính có thể tách biệt nhau, ngược lại trong hoạt động tài chính của một dự án khởi nghiệp những quyết định này không thể tách rời được. Những mô hình ra quyết định sử dụng trong hoạt động tài chính của một dự án khởi nghiệp cần phải xem xét đến sự tương tác giữa các quyết định tài chính và các quyết định đầu tư.

•    Mặc dù vấn đề thông tin giữa những người bên trong và những người bên ngoài của một công ty cổ phần đại chúng có thể có khác biệt nhưng đối với các dự án khởi nghiệp mới thì điều này càng khác biệt nhiều hơn.  Những vấn đề thông tin này sẽ làm phát sinh những điều khoản giao kèo hợp đồng phức tạp giữa những chủ khơi  nghiệp và những nhà đầu tư tham gia bên ngoài.

•    Ở những dự án khởi nghiệp mới có nhiều sự bất ổn đối với khả năng thành công và hướng phát triển tương lai hơn là ở những công ty cổ phần đại chúng đã có quá trình hoạt động ổn định. Hệ quả là, những quyết định đầu tư vào các dự án khởi nghiệp  mới cần phải dựa trên ảnh hưởng của các quyền lựa chọn (options) lên giá trị của doanh nghiệp.